Thursday, May 13, 2010

Stitch Scottie tissue box


Stitch Scottie tissue box
Originally uploaded by tikistitch
OK, so, it's just a box of Kleenex.

But it's a DARNED CUTE box of Kleenex!

So there.

Stitch Scottie tissue box


No comments:

Post a Comment